Nabór na stanowisko pracy: Doradca ds. Projektu Unijnego

Nabór na stanowisko pracy: Doradca ds. Projektu Unijnego

Zadania na stanowisku:

-Udział w realizacji projektów finansowanych ze środków UE

-Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz wyborze wykonawców

-Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów finansowych ze środków UE, partnerem w projekcie i wykonawcami oraz z ostatecznymi odbiorcami wsparcia

-Przygotowywanie bieżącej dokumentacji projektowej, raportów, analiz oraz sprawozdań z realizowanych projektów

-Nadzorowanie poprawnego rozliczania projektów

-Przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności oraz innych dokumentów niezbędnych do rozliczania projektów

-Wprowadzanie danych do systemu SL

Wymagane dokumenty :

- Curriculum Vita

Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty  należy składać w terminie do 07.08.2020r. do godz. 15.00 , w Biurze Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie ul. Piłsudskiego 4 , 28-200 Staszów

 


Dodano: 2020-07-31


Uwaga! Uczniowie klas III mogą wrócić na zajęcia praktyczne.

W dniu 28.05.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz 410, z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 dodaje się punkt 8, który brzmi:

„8) branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic.”

b) po ust. 2c dodaje się ust 2d w brzmieniu:

„2d. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na udział w zajęciach praktycznych, o której mowa w ust. 2 pkt 8, albo zgody tej nie wyraził rodzic niepełnoletniego ucznia obowiązuje czasowe ograniczenie, o którym mowa w ust 1 i 1a.”

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Z powyższego wynika, że tylko uczniowie klas III, którzy wyraża zgodę na udział w zajęciach będą mogli wrócić na praktyki, pozostałych uczniów będzie obowiązywało czasowe ograniczenie nauki w szkole i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Ważne!

Zgoda, o której mowa powyżej, powinna być wyrażona w formie pisemnej przez ucznia będącego młodocianym pracownikiem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę należy włączyć do akt osobowych młodocianego pracownika.

Przykładowa zgoda tutaj.

Ponadto przypominamy, iż zapisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w art. 15f. określa iż:

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

W związku, z czym uczniowie klas pierwszych i drugich są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 7 czerwca 2020 roku. Uwaga – termin ten, może ulec wydłużeniu.

W okresie zwolnienia pracodawca może, ale nie musi wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, w związku z ustawowym zwolnieniem. Jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację, to będzie mógł skorzystać z refundacji wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.


Dodano: 2020-05-29


Informacja dla uczniów szkół podstawowych, chcących kształcić się w szkole Branżowej I Stopnia

Dokumenty  do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:

1. podanie o pracę -  http://cechstaszow.pl/up_documents/przykład podania o naukę zawodu.doc

2. jedno  zdjęcie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

3. telefon kontaktowy

4.świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

5. książeczka sanepidowska (dot. zawodów: cukiernik, piekarz, fryzjer, wędliniarz, sprzedawca)

6. zaświadczenie  od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie

7. w dniu podpisania umowy rodzic wnosi  opłatę  150 zł

8. Termin złożenia dokumentów – 30.06.2020r


 


Dodano: 2020-05-22


Unieważnienie Konkursu!

Szanowni Przedsiębiorcy,

na stronach FB Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego pani Renaty Janik ukazała się informacja, że w związku z przeciązeniem serwera unieważnienia się konkurs ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Żródło : https://www.facebook.com/renata.janik.967?epa=SEARCH_BOX

 

 


Dodano: 2020-07-28


Uwaga przedsiębiorcy z sektora MŚP z woj. świętokrzyskiego ogłoszono konkurs na finansowanie kapitału obrotowego!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór:

ogłasza nabór nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-315/20 w trybie nadzwyczajnym dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.


Dodano: 2020-07-23


Młodociani pracownicy od 29.06 wracają na praktyki

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami.


Dodano: 2020-06-26


Damy Ci zawód

Masz pytania ?

Napisz lub zadzwoń:

tel. /15/ 864-40-41

e-mail:

biuro@cechstaszow.pl

cripstaszow@o2.pl

więcej...

Wizytówka QR

Zeskanuj czytnikiem QR