Informacja dla uczniów szkół podstawowych, chcących kształcić się w szkole Branżowej I Stopnia

Dokumenty  do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:

1. podanie o pracę -  http://cechstaszow.pl/up_documents/przykład podania o naukę zawodu.doc

2. jedno  zdjęcie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

3. telefon kontaktowy

4.świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

5. książeczka sanepidowska (dot. zawodów: cukiernik, piekarz, fryzjer, wędliniarz, sprzedawca)

6. zaświadczenie  od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie

7. w dniu podpisania umowy rodzic wnosi  opłatę  150 zł

8. Termin złożenia dokumentów – 30.06.2020r


 


Dodano: 2020-05-22


Ważna informacja !!!!! odnośnie praktycznej nauki zawodu

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) o treści:

Art. 15f.

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) ) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

pracodawca:

- zwalnia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie epidemii

- zachowuje prawo do refundacji wynagrodzenie (i ubezpieczenia) młodocianego za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Zwolnienie musi mieć odzwierciedlenie w aktach pracowniczych. Pracodawca zobowiązany jest właczyć do akt informację o zwolnieniu młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy z podstawą prawną oraz przywołaniem okresu w jakim ono ma miejsce. Dodatkowo w listach obecności należy wpisywać informację o podstawie zwolnienia ze świadczenia pracy, np. ZP lub ZW - zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15 f ustawy z dnia 31.03.2020 r. (Dz.U. z 2020 poz 568). Zwolnienie jest obligatoryjne i obowiązuje od 12.03.2020 roku.

Z informacji przekazywanych do naszych organizacji wynika, że nie wszyscy pracodawcy wypłacają wynagrodzenie młodocianym pracowniom za okres  zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Naszym zdaniem (oraz partnerów wspołpracujących) nie ma podstaw prawnych do powstrzymania się od niewypłacania tego wynagrodzenia. Młodociani pracownicy i pracodawcy, mimo zaistniałych okoliczności, nadal pozostają formalnie związani umową o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu wynikają dla stron określone prawa i obowiązki w tym m.in. wypłata wynagrodzenia. Istone jest również, by terminowo i regularnie pracodawcy składali wnioski o refundację kosztów wynagaradzania i ubezpieczenia do biura cechu lub bezpośrednio w odpowiedniej jednostce OHP.


Dodano: 2020-05-20


Komunikat dla uczniów z III klasy Szkoły Branżowej I Stopnia

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie  informuje uczniów III klasy szkoły Branżowej I Stopnia, którzy chcą  podejść do egzaminu czeladniczego o zgłoszenie się do Biura Cechu w celu złożenia wniosku o  dopuszczenie do egzaminu czeladniczego. Proszę wziąć ze sobą: zdjęcie,  PESEL, NIP pracodawcy . W terminie do 15 maja.

 

http://izbakielce.pl/egzamin-czeladniczy-28-url

 


Dodano: 2020-05-05


Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników.

Pracodawców i  pracowników młodocianych, nadal obowiązują zapisy art. 15 f ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

 


Dodano: 2020-05-22


Bezpłatne audyty energetyczne dla przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego!

Audyt finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.


Dodano: 2020-05-21


Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani

Fakt uruchomienia usług fryzjerskich nie zmienia sytuacji uczniów młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.


Dodano: 2020-05-20


Damy Ci zawód

Masz pytania ?

Napisz lub zadzwoń:

tel. /15/ 864-40-41

e-mail:

biuro@cechstaszow.pl

cripstaszow@o2.pl

więcej...

Wizytówka QR

Zeskanuj czytnikiem QR