Uwaga! Uczniowie klas III mogą wrócić na zajęcia praktyczne.

W dniu 28.05.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz 410, z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 dodaje się punkt 8, który brzmi:

„8) branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic.”

b) po ust. 2c dodaje się ust 2d w brzmieniu:

„2d. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na udział w zajęciach praktycznych, o której mowa w ust. 2 pkt 8, albo zgody tej nie wyraził rodzic niepełnoletniego ucznia obowiązuje czasowe ograniczenie, o którym mowa w ust 1 i 1a.”

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Z powyższego wynika, że tylko uczniowie klas III, którzy wyraża zgodę na udział w zajęciach będą mogli wrócić na praktyki, pozostałych uczniów będzie obowiązywało czasowe ograniczenie nauki w szkole i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Ważne!

Zgoda, o której mowa powyżej, powinna być wyrażona w formie pisemnej przez ucznia będącego młodocianym pracownikiem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę należy włączyć do akt osobowych młodocianego pracownika.

Przykładowa zgoda tutaj.

Ponadto przypominamy, iż zapisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w art. 15f. określa iż:

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

W związku, z czym uczniowie klas pierwszych i drugich są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 7 czerwca 2020 roku. Uwaga – termin ten, może ulec wydłużeniu.

W okresie zwolnienia pracodawca może, ale nie musi wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, w związku z ustawowym zwolnieniem. Jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację, to będzie mógł skorzystać z refundacji wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.


Dodano: 2020-05-29


Informacja dla uczniów szkół podstawowych, chcących kształcić się w szkole Branżowej I Stopnia

Dokumenty  do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:

1. podanie o pracę -  http://cechstaszow.pl/up_documents/przykład podania o naukę zawodu.doc

2. jedno  zdjęcie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

3. telefon kontaktowy

4.świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

5. książeczka sanepidowska (dot. zawodów: cukiernik, piekarz, fryzjer, wędliniarz, sprzedawca)

6. zaświadczenie  od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie

7. w dniu podpisania umowy rodzic wnosi  opłatę  150 zł

8. Termin złożenia dokumentów – 30.06.2020r


 


Dodano: 2020-05-22


Ważna informacja !!!!! odnośnie praktycznej nauki zawodu

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) o treści:

Art. 15f.

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) ) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

pracodawca:

- zwalnia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie epidemii

- zachowuje prawo do refundacji wynagrodzenie (i ubezpieczenia) młodocianego za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Zwolnienie musi mieć odzwierciedlenie w aktach pracowniczych. Pracodawca zobowiązany jest właczyć do akt informację o zwolnieniu młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy z podstawą prawną oraz przywołaniem okresu w jakim ono ma miejsce. Dodatkowo w listach obecności należy wpisywać informację o podstawie zwolnienia ze świadczenia pracy, np. ZP lub ZW - zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15 f ustawy z dnia 31.03.2020 r. (Dz.U. z 2020 poz 568). Zwolnienie jest obligatoryjne i obowiązuje od 12.03.2020 roku.

Z informacji przekazywanych do naszych organizacji wynika, że nie wszyscy pracodawcy wypłacają wynagrodzenie młodocianym pracowniom za okres  zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Naszym zdaniem (oraz partnerów wspołpracujących) nie ma podstaw prawnych do powstrzymania się od niewypłacania tego wynagrodzenia. Młodociani pracownicy i pracodawcy, mimo zaistniałych okoliczności, nadal pozostają formalnie związani umową o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu wynikają dla stron określone prawa i obowiązki w tym m.in. wypłata wynagrodzenia. Istone jest również, by terminowo i regularnie pracodawcy składali wnioski o refundację kosztów wynagaradzania i ubezpieczenia do biura cechu lub bezpośrednio w odpowiedniej jednostce OHP.


Dodano: 2020-05-20


Młodociani pracownicy od 29.06 wracają na praktyki

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami.


Dodano: 2020-06-26


XXXIX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę


Dodano: 2020-06-15


Praktyka "młodocianych pracowników" tylko dla uczniów klas III.

Przedłuża się ograniczaenie  funkcjonowania jednostek systemu oświaty na okres od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r. na obszarze całego kraju.


Dodano: 2020-06-05


Damy Ci zawód

Masz pytania ?

Napisz lub zadzwoń:

tel. /15/ 864-40-41

e-mail:

biuro@cechstaszow.pl

cripstaszow@o2.pl

więcej...

Wizytówka QR

Zeskanuj czytnikiem QR